Suunnistusseura Siilin Rasti ry:n säännöt

 I SEURAN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Siilin Rasti ry, ja sen kotipaikka on Siilinjärven kunta.
Yhdistys on perustettu 4.10.1974. Yhdistyksen kieli on suomi.

Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä seura.

II SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Seuran tarkoituksena on ylläpitää suunnis­tusharrastusta toisaalta perusliikuntamuoto­na ja
toisaalta kilpaurheilulajina.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjes­tää suunnistus- ja muita liikuntaharjoituksia,
suunnistuskilpailuja sekä koulutus- ja val­mennustilaisuuksia.

Seura kiinnittää ehdotuksin ja anomuksin viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomio­ta
suunnistustoimintaan sekä pyrkii omatoi­misesti kehittämään sitä.

Seura harjoittaa tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä
omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiin­teistöjä.

Seura voi järjestää huvitilaisuuksia, keräyk­siä ja arpajaisia, harjoittaa monistustoimin­taa ja
muuta samantapaista taloudellista toi­mintaa.

Seura voi välittää jäsenilleen voittoa tavoit­telematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa var­ten asianmukaisen luvan. 

Seura on Savo-Karjalan Suunnistajien ja Suomen Suunnistusliitto ry:n jäsen sekä
noudattaa näiden sääntöjä ja määräyksiä.

III SEURAN JÄSENET

Johtokunta hyväksyy seuraan uudet jä­senet.

Liittymällä seuraan jäsen sitoutuu edistä­mään seuran tarkoitusta sekä maksamaan
vuosittain vuosikokouksen päättämän jäsen­maksun.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous johto­kunnan esityksestä kutsua henkilön, joka
on huomattavasti edistänyt seuran toimin­taa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana
ansiokkaas­ti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi johto­kunta hyväksyä yksityisen henkilön ja
kan­nattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön. Kannattavat jäsenet tukevat
seu­ran toimintaa maksamalla vuotuisen tai ker­takaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Kan­nattavalla jäsenellä on seuran kokouksessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jä­senluetteloa.

Jäsen voi erota seurasta kirjallisella ilmoituk­sella johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle
tai ilmoittamalla erostaan seuran kokoukses­sa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty.
Eronneella jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 

Johtokunnan tehtävänä on päättää jäsenen erottamisesta, jos tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia
velvollisuuksiaan tai seuran toimihenkilöiden seuran asioissa an­tamia oikeutettuja määräyksiä.
Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yh­teydessä annettavista rangaistuksista.

Erottamis- tai rangaistuspäätös tulee voi­maan heti, ja sen katsotaan tulleen asian­omaisen tietoon
viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä.
Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle, kuten siitä on erik­seen määrätty,

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt kahden peräkkäisen vuoden ajan
jäsenmaksun maksamatta.

Erotetulla tai eronneeksi katsotulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin seuralle suorit­tamiaan maksuja.

IV LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

8§

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmak­sujen sekä kannattajajäsenmaksujen suu­ruuden päättää
seuran vuosikokous vuosit­tain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi,
jos hän on tehnyt seuralle huomattavia palveluksia. Ainaisjä­sen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

V SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, vuosikokouksen, tammi- tai hel­mikuussa.
Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. 

Kutsu vuosikokoukseen ja seuran ylimääräi­seen kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän päivää
ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksena tai kirjallisena ilmoitukse­na jäsenille.

10 §

Vuosikokouksen kulku on seuraava:

1      Kokouksen avaus.

2      Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

3      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4      Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöy­täkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

5      Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

6      Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

7      Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus.

8      Luetaan tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

9      Päätetään tili- ja vastuuvapauden myön­tämisestä asianomaisille.

10    Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannat­tajajäsenmaksujen suuruus.

11    Vahvistetaan johtokunnan ehdotuksesta toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintavuodeksi
        sekä yleissuunnitelma seuraaviksi vuosiksi.

12    Valitaan täysiaikaisten jäsenten kes­kuudesta johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.
        Johtokunnan pu­heenjohtajaa kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi.

13    Valitaan jäsenten keskuudesta johto kuntaan neljä jäsentä kahdeksi seuraa­vaksi vuodeksi
        erovuorossa olevien ti­lalle.

14    Valitaan yhdeksi vuodeksi kaksi tilin­tarkastajaa ja heille varamiehet.

15    Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille pa­nemat asiat.

16    Kokouksen päättäminen. 

11 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään
yksi kymmenesosa seuran äänioi­keutetuista jäsenistä on jonkin tietyn asian takia tehnyt siitä
johtokunnalle kirjallisen esi­tyksen.
Kokous on pidettävä vähintään kah­den kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä esityksen.
Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jon­ka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuo­sikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johto­kunnalle
kirjallinen esitys viimeistään tammi­kuun kuudentena päivänä.

12§

Seuran kokouksista on pidettävä pöytäkir­jaa.
Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä tarkastavat valitut tarkastajat.

13§

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertai­sella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asi­an ratkaisemisesta
ei näissä säännöissä määrätä toisin.
Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa voittaa se mielipide,
johon kokouksen pu­heenjohtaja on yhtynyt.
Kaikissa kokouksis­sa äänestetään vaadittaessa suljettuja lippu­ja käyttäen.

Jokaisella liittymismaksunsa ja edellisen vuoden loppuun mennessä jäsenmaksunsa maksaneella
15 vuotta täyttäneellä jäsenel­lä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni.
Valtakirjalla ei saa äänestää.

VI SEURAN HALLINTO

14 §

Seuran hallituksena toimii vuosikokouksen valitsema johtokunta. 

Johtokunnan toimikausi on kahden vuosiko­kouksen välinen aika.
Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjoh­taja ja kahdeksi toimintavuodeksi
valitut kahdeksan jäsentä. Jäsenistä puolet on ero­vuorossa vuosittain; ensimmäisellä kerralla eroaa
puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan.
Jos jäsen estyy kesken toimikauttaan tehtävänsä hoitami­sesta, seuran kokous voi valita hänen si­jaansa
hänen jäljellä olevaksi toimikaudek­seen toisen.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapu­heenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.
Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohta­jan kutsusta,
kun he katsovat sen tarpeelli­seksi tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen
vähintään puolet johtokun­nan jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöy­täkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheen­johtaja ja sihteeri.
Pöytäkirja tarkastetaan samassa tai seuraavassa kokouksessa.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1      toimia seuran ylimpänä toimeenpaneva­na elimenä, johtaa ja kehittää seuran toimintaa sekä vastata siitä

2      vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan, valita jaostojen puheenjohtajat, muut tarvittavat toimihenkilöt
        sekä tarvittaessa johtoryhmä, valiokuntia ja työryhmiä

3      pitää jäsenluetteloa

4      hoitaa seuran taloutta

5      hoitaa seuran tiedotustoimintaa

6      valita edustajat suunnistuksen aluejär­jestön ja keskusjärjestön kokouksiin

7      hyväksyä uudet jäsenet ja tarvittaessa erottaa tai katsoa jäsenet eronneiksi

8      tarvittaessa valita ja erottaa seuran pal­katut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

9      laatia ja esittää vuosikokoukselle seuran vuosi- ja tilikertomus

10    laatia ja esittää vuosikokoukselle seu­raavan vuoden toimintasuunnitelma se­kä
        yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

11    luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastetta­vaksi vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta

12    kutsua koolle ja valmistella seuran ko­koukset

13    päättää seuran ansiomerkkien myöntä­misestä ja muiden kunnia- ja ansio­merkkien esittämisestä

14    ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

15§

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuo­si.

16§

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin
tai jonkun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimi­henkilön kanssa.
Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


VII MUITA MÄÄRÄYKSIÄ


17§


Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Jotta päätös olisi pätevä, sitä on kannatettava
vähintään kolme nel­jäsosaa läsnä olevista äänioikeutetuista jä­senistä.

18§

Seuran purkamisesta päättää seuran ko­kous. Jotta päätös olisi pätevä, sitä on kan­natettava vähintään
kolme neljäsosaa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä.

19§

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin liikuntakasvatusta edistävään
tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukai­sesti.
Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouk­sen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdis­tysrekisteriin.

20 §

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voi­massa olevan yhdistyslain määräyksiä.